چطور میتوانم ارز پایه حسابم را تغییر دهم؟

تغییر ارز پایه یک حساب موجود قابل تغییر نیست. اگرچه میتوانید حساب دیگری در پرتال خود و با ارز مورد نظر خود باز کنید. لطفا توجه داشته باشید که می توانید ارز پایه حساب را تغییر دهید درصورتیکه هنوز سپرده گذاری نکرده باشید. برای راهنمایی به بخش پشتیبانی مراجعه نمائید.

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search