چگونه می توانم از حساب دوست/اقوام واریز/ برداشت انجام دهم؟

از آنجائیکه ما کارگزاری دارای رگوله هستیم، واریز/برداشت از طریق شخص ثالث را پذیرش نخواهیم کرد. واریز شما تنها از طریق حساب خودتان قابل انجام است، و در زمان برداشت باید به حساب مبدا که از آن واریز انجام شده برگشت داده شود.

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search